IT Ihme yleiset sopimusehdot

1. Sopimusehtojen soveltamisala

1.1. Sopimusehtojen soveltaminen

Näitä sopimusehtoja sovelletaan IT Ihmeen asiakkaalle toimittamiin palveluihin ja tuotteisiin. Palvelut ja tuotteet ovat esimerkiksi verkkotunnukset, kotisivutila, shell-tunnukset, sähköpostipalvelut ja muut IT Ihmeen tarjoamat tuotteet ja palvelut.

Näitä sopimusehtoja sovelletaan oletusarvoisesti, ellei asiakkaan ja IT Ihmeen välillä ole kirjallisesti toisin sovittu. Kuitenkin ensisijaisesti sovelletaan IT Ihmeen ja asiakkaan välillä mahdollisesti erikseen laadittua kirjallista palvelukohtaista sopimusta. Yleiset sopimusehdot ovat tällöin toissijaisia ja palvelukohtaisia sopimusehtoja täydentäviä.

Palvelusopimus koskee vain IT Ihmeen tuottamia ja tarjoamia palveluja. IT Ihme ei vastaa muiden tuottamista palveluista asiakkaalle, esimerkiksi asiakkaan käyttäessä viestintäverkon välityksellä muiden kuin IT Ihmeen tuottamia palveluita.

1.2. Määritelmiä

Asiakas-sanalla tarkoitetaan sekä kuluttaja- että yritysasiakkaita.

IT Ihmeen palveluita tilannut asiakas on sopimussuhteessa IT Ihmeen kanssa. Asiakas on vastuussa IT Ihmeelle kaikista tilaamistaan palveluista ja palvelumaksuista. Vain asiakas tai asiakkaan valtuuttama taho voi tilata palveluihin liittyviä lisäpalveluja, kuitenkin siten että asiakkaan vastuu palveluista ja maksuista säilyy asiakkaalla.

1.3 Kuluttaja-asiakkaiden lainsäädäntöön perustuvat oikeudet

Nämä sopimusehdot eivät rajoita kuluttajalainsäädännön tai muun lainsäädännön mukaisia oikeuksia. Sopimusehtoja tulkitaan lainsäädännön mukaisesti.

2. Sopimuksen syntyminen ja siirtäminen

2.1. Sopimuksen syntyminen

Sopimus syntyy osapuolten allekirjoittaessa sopimuksen tai IT Ihmeen on hyväksyessä asiakkaan tilauksen tai muutoin kun asiakas on ryhtynyt käyttämään IT Ihmeen tarjoamaa palvelua.

IT Ihmeellä on oikeus vaatia asiakkaalta ennakkomaksua tai muuta vakuutta. Tällöin sopimuksen katsotaan syntyneen kun asiakas on toimittanut vaadittavan ennakkomaksun tai vakuuden.

2.2. Sopimuksen siirtäminen

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman IT Ihmeen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

IT Ihmeellä on oikeus siirtää sopimus kokonaan tai osittain taholle jolle sopimuksen tarkoittama liiketoiminta siirtyy. Tällaisesta siirrosta IT Ihme ilmoittaa asiakkaalle etukäteen hyvissä ajoin.

Lisäksi IT Ihmeellä on oikeis siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle. Saatavien siirtoa koskevan ilmoituksen jälkeen maksut voidaan pätevästi suorittaa ainoastaan siirronsaajalle.

2.4. Oikeus kieltäytyä sopimussuhteesta

IT Ihme pidättää oikeuden tekemästä palvelusopimusta jos on näyttöä siitä että asiakas on tahallisesti väärinkäyttänyt, häiriköinyt tai muulla tavoin aiheuttanut häiriöitä toisen palveluntarjoajan tuottamiin palveluihin tai tietoverkkoihin tai häirinnyt toisen palveluntarjoajan asiakkaita tai muita käyttäjiä viestintäverkkojen välityksellä taii jos asiakkaalla on jonkin palveluntarjoajan palveluiden käytöstä aiheutuneita maksamattomia laskuja joita ei ole riitautettu.

Sopimussuhteesta kieltäytymisen sijaan IT Ihmeenllä on vaihtoehtoisesti oikeus vaatia ennakkomaksu tai vakuus sopimuksen hyväksymiselle.

IT Ihmeellä on oikeus tarkistaa asiakkaan luottotiedot.

3. Palvelun toimittaminen, tuottaminen, käyttö ja lopettaminen

3.1. Palvelun toimittaminen

Asiakkaan tulee tulee omilta toimiltaan myötävaikuttaa parhaan kykynsä mukaan palvelun toimittamiseen. Palveluun liittyvät maksut voidaan periä myös ajalta jolloin palvelua ei ole voitu toimittaa tai palveluun liittyvää häiriötä korjata asiakkaasta johtuvasta syystä.

3.2. Palvelun tuottaminen, muutokset palveluun ja palvelun käyttö

IT Ihmeellä on oikeus tuottaa sopimuksen mukainen palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla. IT Ihmeellä on oikeus tehdä muutoksia palvelun tekniikkaan ja käyttöön liittyen siten, ettei sopimuksen sisältö kokonaisuutena oleellisesti muutu.

IT Ihmeellä on oikeus muuttaa palvelua lainsäädännön muutoksen tai viranomaisen päätöksen perusteella, tai muusta syystä kun olosuhteet palveluen tuottamisen kannalta oleellisesti muuttuvat. Tällaisista muutoksista aiheutuvista kustannuksista asiakas vastaa itse. IT Ihme ei vastaa edellä mainituista toimenpiteistä mahdollisesti aiheutuvasta haitasta asiakkaalle.

IT Ihmeellä on oikeus perustellusta syystä lopettaa palvelun tai sen ominaisuuden tuottaminen ilmoittamalla tästä asiakkaalle kohtuullisessa ajassa etukäteen, kuluttaja-asiakkaille vähintään kuukautta etukäteen.

Asiakkaalla on käyttöoikeus IT Ihmeen kehittämiin palveluihin, ohjelmistoihin ja muihin tuotteisiin. IT Ihme myöntää asiakkaalle käyttöoikeuden palvelusopimuksessa määriteltyihin palveluihin. Käyttöoikeuden perusteella asiakas saa käyttää ohjelmistoja ja palveluita ainoastaan IT Ihmeen ohjeiden mukaisesti vain palvelun käyttöön liittyen. Ohjelmistojen omistus- sekä immateriaalioikeudet ovat IT Ihmeen omaisuutta. Asiakkaalla ei ole ilman IT Ihmeen antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta oikeutta kopioida tai muuttaa ohjelmistoja tai luovuttaa niitä kolmannen osapuolen käyttöön.

Asiakas vastaa palveluun tallentamastaan ja tuottamastaan aineistosta, tekijänoikeuksista, laillisuudesta sekä mahdollisten rikkomusten aiheuttamista vahingoista. IT Ihmeellä on oikeus poistaa tällainen loukkaava aineisto, estää palvelun käyttö tai sulkea asiakkaan käytössä oleva palvelu viipymättä ja ilman ennakkoilmoitusta väärinkäyttötapauksissa, tietoturvapuutteiden ja tietomurtojen yhteydessä, tai silloin kun asiakkaan palvelun käytöstä aiheutuu vakavaa haittaa IT Ihmeelle tai muille asiakkaille, käyttäjille, yrityksille tai viestintäverkoille.

Asiakas vastaa palvelun väärinkäytöstä, tahallisesti tai tuottamuksellisesti IT Ihmeelle ja kolmansille osapuolille aiheuttamistaan vahingoista täysimääräisesti.

3.3. Palvelun virheet ja niiden korjaaminen

Asiakkaan havaitessa palvelussa vian, tietoturvapuutteen taikka muun häiriön, asiakkaan velvollisuus on tehdä havainnosta ilmoitus IT Ihmeelle.

Palvelussa katsotaan olevan virhe jos tuotettu palvelu poikkeaa palvelusopimuksessa määritellyistä ominaisuuksista ja tämä poikkeama vaikeuttaa palvelun käyttämistä olennaisesti. Kuitenkin esimerkiksi tietoliikennehäiriö tai saatavuusongelma palvelussa ei sinällään ole palvelun virhe jos ongelma ei johdu IT Ihmeen käyttämistä tai toimittamista järjestelmistä vaan on riippuvainen kolmannnen osapuolen järjestelmistä.

IT Ihme toteaa yleisesti etteivät viestintäpalvelut ole luonteeltaan koskaan täysin häiriöttömiä, ellei asiakkaan kanssa ole erikseen sovittu erikoisjärjestelyistä joilla on mahdollisuus saavuttaa poikkeuksellisen korkea palvelun käytettävyysaste.

Jos IT Ihmeen tuottamassa palvelussa ilmenee pitkä häiriö josta aiheutuu oleellista haittaa palvelun käytölle, IT Ihme voi parhaaksi katsomallaan tavalla antaa asiakkaalle hyvityksen palvelun maksuista siltä ajalta kun palvelu ei ole ollut asiakkaan käytettävissä. Asiakkaalla on tällöin myös oikeus irtisanoa palvelu heti riippumatta palvelun irtisanomisajasta. IT Ihmeen vastuu asiakkaalle mahdollisesti aiheutuneista haitoista tai taloudellisista tappioista rajoittuu enintään noin 1 kk ajalta palvelun käytöstä perittäviin maksuihin.

3.4. Palvelun lopettaminen

IT Ihmeellä on oikeus perustellusta lopettaa palvelun tai sen ominaisuuden tuottaminen, ellei pakottavasta lainsäädännöstä tai viranomaisen määräyksistä muuta johdu. Tällöin IT Ihmeellä on oikeus irtisanoa sopimus lopetettua palvelua tai ominaisuutta koskevin osin ilmoittamalla tästä asiakkaalle kohtuullisessa ajassa etukäteen.

4. Asiakastiedot ja niiden käyttö

Asiakkaan tulee ennen palvelun avaamista antaa IT Ihmeelle ajantasaiset ja palvelua varten tarvittavat tiedot, sekä tarkistaa antamiensa tietojen oikeellisuus.

Asiakkaan tulee ilmoittaa asiakastietojensa muutoksista IT Ihmeelle viipymättä.

5. Maksut ja laskutus

IT Ihmeen kulloinkin voimassa oleva palveluhinnasto on nähtävissä osoitteessa https://www.itihme.fi.

IT Ihme pidättää itselleen oikeuden hinnanmuutoksiin. Asiakkaan purkaessa tai irtisanoessa sopimuksen, mahdollisesti saamatta jääneestä ja ennakkoon maksetusta palvelusta suoritettua maksua ei palauteta ilman erityista syytä.

Laskut tulee maksaa viimeistään laskun eräpäivänä. IT Ihmeellä on oikeus periä viivästyineistä maksuista korkolain mukaista viivästyskorkoa eräpäivästä lukien ja maksukehotuksesta hinnaston mukainen maksu.

IT Ihmeellä on oikeus sulkea palvelu välittömästi mikäli sopimukseen perustuvia maksuja on maksukehoituksesta huolimatta maksamatta. Palvelun uudelleenavaamisesta veloitetaan hinnaston mukainen avausmaksu.

Jos palvelussa on käytössä ennakkomaksu, IT Ihmeellä on oikeus sulkea palvelu välittömästi kun asiakkaan maksutilille siirretty saldo on loppunut. Palvelu avataan asiakkaan käyttöön uudestaan kun maksutilin asiakas on suorittanut uuden ennakkomaksun jolla asiakkaan maksutilin saldoa on lisätty.

6. Sopimuksen päättyminen

Asiakas voi irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen noudattaen kuukauden irtisanomisaikaa. Asiakas saa tästä kirjallisen vahvistuksen.

IT Ihmeellä on oikeus irtisanoa sopimus kirjallisesti noudattaen kahden kuukauden irtisanomisaikaa.

IT Ihmeellä on oikeus poistaa pysyvästi kaikki palveluun liittyvät asiakkaan tiedot ja aineistot sopimuksen päätyttyä.

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Tässä määritellyt ehdot astuvat voimaan silloin kun ne on julkaistu IT Ihmeen verkkosivuilla tai silloin kun ne on asiakkaalle asianmukaisesti tiedotettu.

Ehdot ovat voimassa 21.3.2015 lukien toistaiseksi.

IT Ihme, Jyväskylä

Scroll to Top